czyste

zdrowie

Klauzula informacyjna

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, że Wasze dane mogą być przetwarzane - więcej informacji znajdziecie Państwo w odpowiednich klauzulach informacyjnych.

Klauzula informacyjna newsletter (marketing)

Klauzula informacyjna newsletter (marketing)

„JOGO” Łódzka Spółdzielnia Mleczarska („Spółdzielnia”) z siedzibą w Łodzi 94-251 przy ul. Omłotowej 12 informuje, że wobec pozyskania przez Spółdzielnię od Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) Spółdzielnia stała się i pozostaje administratorem tak pozyskanych danych. Tym samym udziela informacji o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Administrator danych 
„JOGO” Łódzka Spółdzielnia Mleczarska 94-251 Łódź, ul. Omłotowa 12 (dalej „my”). Możesz się z nami skontaktować:

 • listownie na adres: podany powyżej z dopiskiem „Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych”
 • na adres e-mail: zgloszenia@jogo.com.pl
 • telefonicznie: 42 25 30 913

Cel przetwarzania 

Pani/Pana dane są przetwarzane w celu przekazywania treści marketingowej bądź oferty handlowej „JOGO” Łódzkiej Spółdzielni Mleczarskiej na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit a RODO)

Okres przechowywania danych 
Pani/Pana dane są przechowywane do czasu odwołania zgody 

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych są osoby zarządzające stroną jogo.com.pl, dostawca usług hostingowych HOME.PL

Prawa związane z przetwarzaniem danych
Ma Pani/Pan następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych jeżeli podstawą do przetwarzania była wyłącznie zgoda 
 • Prawo dostępu do danych
 • Prawo do sprostowania Twoich danych osobowych
 • Posiada Pani/Pan prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych jeśli inne przepisy prawa nie mówią inaczej.
 • Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: - przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,  przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 • Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
  w przypadku gdy: - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub
  w inny sposób przetwarzane, - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, - osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie
  z prawem
 • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Informacje dotyczące profilowania 

Nie dokonujemy na podstawie Pani/Pana danych profilowania czyli oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Pani/Pana.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie podejmujemy wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji na podstawie zgromadzonych o Tobie danych.

Obowiązek podania danych

Podane przez Ciebie dane są niezbędne w celach dostarczenia treści marketingowej i oferty handlowej przez „JOGO” Łódzkiej Spółdzielni Mleczarskiej na podany adres poczty elektronicznej. 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Ekonomiczny

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

 

 

Klauzula informacyjna dla klientów/kontrahentów

Klauzula informacyjna dla klientów/kontrahentów

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: „RODO”, informuje, że:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest "JOGO" Łódzka Spółdzielnia Mleczarska 94-251 Łódź; ul. Omłotowa 12.
 1. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem mailowym: zgloszenia@jogo.com.pl, listownie na adres podany powyżej
  z dopiskiem „Ochrona i bezpieczeństwo danych” lub telefonicznie: 42 25 30 913.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być w celu:
 • wykonania umowy, realizacji zamówienia, (podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy, art. 6 ust. 1 pkt b. RODO);
 • ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń (podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. RODO);
 • wykonania obowiązków prawnych (w celu wywiązania się z obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa, np. przez ustawę o rachunkowości lub przepisy  podatkowe, polegających przykładowo na wystawianiu i przechowywaniu faktur oraz dokumentów księgowych lub np. dla potrzeb rozpatrywania reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania danych w tych wypadkach jest ciążący na nas obowiązek prawny art. 6 ust. 1 lit. c. RODO);
 • archiwizacji (dla celów dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 1. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową,
 • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
 • upoważnionym pracownikom Administratora,
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 • podmiotom świadczącym usługi niezbędne do prowadzenia działalności i realizacji umowy, w tym podmiotom świadczącym usługi IT, hostingu, elektronicznej wymiany dokumentów,
 • kancelarii prawnej prowadzącej obsługę prawną Administratora, w przypadku potrzeby sięgnięcia po opinię prawną dotyczącą spraw związanych z zawartymi przez Państwa z Administratorem umowami,
 • Euler Hermes S.A. lub innemu ubezpieczycielowi należności w przypadku zaległości w płatnościach i wypłaty Administratorowi odszkodowania z tego tytułu,
 • profesjonalnym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi polegające na niszczeniu dokumentów.
 1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani do organizacji międzynarodowych.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy lub przez okres świadczenia usługi, a po jej wykonaniu do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa (np. przepisy prawa podatkowego i rachunkowego). Jeżeli dane osobowe przetwarzane były na podstawie zgody, będziemy przetwarzać państwa dane osobowe do czasu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania.
 3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonania umowy bądź świadczenia usługi. W pozostałych przypadkach przetwarzanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne i aby przetwarzać Państwa dane będziemy wymagać wyrażenia zgody.
 4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani też nie zostaną podane profilowaniu.
 6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Klauzula informacyjna dla obdarowanych

Klauzula informacyjna dla obdarowanych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: „RODO”, informuje, że:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest "JOGO" Łódzka Spółdzielnia Mleczarska 94-251 Łódź; ul. Omłotowa 12.
 1. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem mailowym: zgloszenia@jogo.com.pl, listownie na adres podany powyżej
  z dopiskiem „Ochrona i bezpieczeństwo danych” lub telefonicznie: 42 25 30 913.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być w celu:
 • udzielenia odpowiedzi na Państwa prośbę o dokonanie darowizny na podstawie Państwa zgody (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi w tym wypadku art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • wykonania ewentualnej umowy darowizny i jej rozliczenia, (podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tj. art. 6 ust. 1 pkt b RODO);
 • wykonania obowiązków prawnych (w celu wywiązania się z obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa, np. przez ustawę o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 r.) Podstawą prawną przetwarzania danych w tych wypadkach jest ciążący na nas obowiązek prawny (tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń (podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);- archiwizacji (celów celach dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 1. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową,
 • bankom, w przypadku darowizn pieniężnych,
 • upoważnionym pracownikom Administratora,
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 • podmiotom świadczącym usługi niezbędne do prowadzenia działalności i realizacji umowy, w tym podmiotom świadczącym usługi IT,
 • kancelarii prawnej prowadzącej obsługę prawną Administratora, w przypadku potrzeby sięgnięcia po opinię prawną dotyczącą spraw związanych z zawartymi przez Państwa z Administratorem umowami,
 • profesjonalnym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi polegające na niszczeniu dokumentów.
 1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani do organizacji międzynarodowych.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy lub przez okres świadczenia usługi, a po jej wykonaniu do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa (np. przepisy prawa podatkowego i rachunkowego). Jeżeli dane osobowe przetwarzane były na podstawie zgody, będziemy przetwarzać państwa dane osobowe do czasu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania.
 3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie dotyczące możliwości zawarcia umowy darowizny i ewentualnego przekazania darowizny. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości dokonania darowizny. W pozostałych przypadkach przetwarzanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne i aby przetwarzać Państwa dane będziemy wymagać wyrażenia zgody.
 4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani też nie zostaną podane profilowaniu.
 6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Klauzula informacyjna dla dostawców mleka

Klauzula informacyjna dostawców mleka i członków spółdzielni

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: „RODO”, informuje, że:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest "JOGO" Łódzka Spółdzielnia Mleczarska 94-251 Łódź; ul. Omłotowa 12.
 1. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem mailowym: zgloszenia@jogo.com.pl, listownie na adres podany powyżej z dopiskiem „Ochrona i bezpieczeństwo danych” lub telefonicznie: 42 25 30 913.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być w celu:
 • przechowywania akt osobowych spółdzielców oraz prowadzenia rejestru członków spółdzielni zgodnie z statutem spółdzielni na podstawie Państwa zgody (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi w tym wypadku art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • wykonania umowy, dokonywanie rozliczeń za dostarczony surowiec, (podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tj. art. 6 ust. 1 pkt b RODO);
 • ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń (podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • wykonania obowiązków prawnych (w celu wywiązania się z obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa, np. przez ustawę
  o rachunkowości lub przepisy podatkowe), polegających przykładowo na wystawianiu i przechowywaniu faktur oraz dokumentów księgowych lub np. dla potrzeb rozpatrywania reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania danych w tych wypadkach jest ciążący na nas obowiązek prawny (tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • archiwizacji (w celach dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 1. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową,
 • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
 • upoważnionym pracownikom Administratora,
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 • podmiotom świadczącym usługi niezbędne do prowadzenia działalności statutowej i realizacji umowy, w tym podmiotom świadczącym usługi IT, hostingu, elektronicznej wymiany dokumentów,
 • kancelarii prawnej prowadzącej obsługę prawną Administratora, w przypadku potrzeby sięgnięcia po opinię prawną dotyczącą spraw związanych z zawartymi przez Państwa z Administratorem umowami,
 • Euler Hermes S.A. lub innemu ubezpieczycielowi należności w przypadku zaległości w płatnościach i wypłaty Administratorowi odszkodowania z tego tytułu,
 • profesjonalnym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi polegające na niszczeniu dokumentów.
 1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani do organizacji międzynarodowych.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas członkostwa w spółdzielni, trwania umowy lub przez okres świadczenia usługi, a po jej wykonaniu do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających ze stosunku członkostwa lub umowy. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa (np. przepisy prawa podatkowego, rachunkowego i spółdzielczego). Jeżeli dane osobowe przetwarzane były na podstawie zgody, będziemy przetwarzać państwa dane osobowe do czasu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania.
 3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonania umowy bądź świadczenia usługi. W pozostałych przypadkach przetwarzanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne i aby przetwarzać Państwa dane będziemy wymagać wyrażenia zgody.
 4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani też nie zostaną podane profilowaniu.
 6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Klauzula informacyjna dla fanów fanpage'a - facebook

Klauzula informacyjna dla fanów fanpage'a - facebook

 

„JOGO” Łódzka Spółdzielnia Mleczarska („Spółdzielnia”), z siedzibą w Łodzi 94-251 przy ul. Omłotowej 12 informuje, że wobec pozyskania przez Spółdzielnię od Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Spółdzielnia stała się i pozostaje administratorem tak pozyskanych danych. Tym samym udziela informacji o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

 1. Administrator danych - „JOGO” Łódzka Spółdzielnia Mleczarska 94-251 Łódź, ul. Omłotowa 12 (dalej „my”).
  Możesz się z nami skontaktować:
 • listownie na adres: podany powyżej z dopiskiem „Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych”
 • na adres e-mail: zgloszenia@jogo.com.pl
 • telefonicznie: 42 25 30 913
 1. Cel przetwarzania – Pani/Pana dane są przetwarzane w celu przekazywania treści umieszczonej na fanpage’u „JOGO” Łódzkiej Spółdzielni Mleczarskiej (treści marketingowe, ogłoszenia, informacje, konkursy)

 2. Podstawy prawne – Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody, która została wyrażona poprzez polubienie naszego fanpage’a, wybraniu opcji obserwuj lub wybraniu obu dostępnych opcji razem lubię i obserwuj

 3. Okres przechowywania danych – Pani/Pana dane w przypadku organizowanych konkursów - dane teleadresowe niezbędne w celu dostarczenia nagrody są kasowane po dostarczeniu przesyłki, w przypadku ogłoszeń o pracę – przesłane dokumenty są kasowe po zakończeniu rekrutacji.

 4. Odbiorcy danych – firma kurierska, poczta polska celem dostarczenie nagród konkursowych

 5. Prawa związane z przetwarzaniem danych

Ma Pani/Pan następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych jeżeli podstawą do przetwarzania była wyłącznie zgoda – zaprzestanie obserwowania i wycofanie polubienia fanpage’a
 • Prawo dostępu do danych
 • Prawo do sprostowania Twoich danych osobowych
 • Posiada Pani/Pan prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych jeśli inne przepisy prawa nie mówią inaczej.
 • Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  - przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
  - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 • Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
  - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  - osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
  - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania

 1. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 1. Informacje dotyczące profilowania

Nie dokonujemy na postawie Pani/Pana danych profilowania czyli oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Pani/Pana.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie podejmujemy wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji na podstawie zgromadzonych o Pani/Panu danych.

 1. Obowiązek podania danych

Podane przez Panią/Pana dane są niezbędne w celach prezentacji treści „JOGO” Łódzkiej Spółdzielni Mleczarskiej na fanpage’u

 1. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Ekonomiczny

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Znasz produkty marki JOGO?

wypełnij ankietę