czyste

zdrowie

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH „JOGO” Łódzkiej Spółdzielni Mleczarskiej
„JOGO” Łódzka Spółdzielnia Mleczarska („Spółdzielnia”) z siedzibą w Łodzi 94-251 przy ul. Omłotowej 12 informuje, że wobec pozyskania przez Spółdzielnię od Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Spółdzielnia stała się i pozostaje administratorem tak pozyskanych danych. Tym samym udziela informacji o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Administrator danych 
„JOGO” Łódzka Spółdzielnia Mleczarska 94-251 Łódź, ul. Omłotowa 12 (dalej „my”). Możesz się z nami skontaktować:

 • listownie na adres: podany powyżej z dopiskiem „Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych”
 • na adres e-mail: zgloszenia@jogo.com.pl
 • telefonicznie: 42 25 30 813

Cel przetwarzania 
Pani/Pana dane są przetwarzane w celu przekazywania treści marketingowej bądź oferty handlowej „JOGO” Łódzkiej Spółdzielni Mleczarskiej 

Okres przechowywania danych 
Pani/Pana dane są przechowywane do czasu odwołania zgody 

Odbiorcy danych 
Odbiorcami Pani/Pana danych są osoby zarządzające stroną jogo.com.pl

Prawa związane z przetwarzaniem danych
Ma Pani/Pan następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych jeżeli podstawą do przetwarzania była wyłącznie zgoda 
 • Prawo dostępu do danych
 • Prawo do sprostowania Twoich danych osobowych
 • Posiada Pani/Pan prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych jeśli inne przepisy prawa nie mówią inaczej.
 • Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: - przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 • Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, - osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem
 • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Informacje dotyczące profilowania
Nie dokonujemy na podstawie Pani/Pana danych profilowania czyli oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Pani/Pana.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Nie podejmujemy wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji na podstawie zgromadzonych o Tobie danych.

Obowiązek podania danych
Podane przez Ciebie dane są niezbędne w celach dostarczenia treści marketingowej i oferty handlowej przez „JOGO” Łódzkiej Spółdzielni Mleczarskiej na podany adres poczty elektronicznej. 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Ekonomiczny
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Znasz produkty marki JOGO?

wypełnij ankietę